O Projekcie

Realizatorem pn. „Aktywnie działamy. Pozytywnie wspieramy. Lokalnie zmieniamy” projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie

Informacja o Projekcie
 • Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku.
 • Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 300 osób zamieszkałych na terenie Miasta Tarnowa. Projekt poprzez poprawę oraz wzmocnienie szans na zatrudnienie uczestników projektu ma przyczynić się do ich aktywnego włączenia w życie społeczno-zawodowe.
 • Grupą docelową projektu będą w szczególności osoby bezrobotne/nieaktywne zawodowo, osoby niepełnosprawne, osoby, które cechuje bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz osoby bezdomne.
 • Udział w Projekcie jest bezpłatny.
 • Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 9 REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działanie 9.1, Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.
 • Całkowita wartość Projektu wynosi 3 882 825,50 zł, w tym dofinasowanie Projektu z Unii Europejskiej w kwocie 3 300 325,50 zł.
Co oferuje Projekt?
 • Indywidualną diagnozę potrzeb realizowaną przez psychologa i doradcę zawodowego, która pozwoli na zastosowanie różnorodnych, kompleksowych, zindywidualizowanych form wsparcia, dopasowanych do poziomu możliwości potrzeb uczestników.
 • Formy wsparcia przewidziane do realizacji:
  • usługi asystenckie (w tym m.in. usługi asystenta osoby bezdomnej w procesie wychodzenia z bezdomności, asystenta osoby niepełnosprawnej, asystenta rodziny),
  • terapie dla osób uzależnionych,
  • poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne,
  • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji,
  • kierowanie do uczestniczenia w zajęciach w CIS/KIS;
  • usługi towarzyszące procesowi usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej,
  • poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy prowadzące do integracji społeczno-zawodowej,
  • zatrudnienie wspierane/wspomagane,
  • usługi trenera zatrudnienia wspieranego,
  • staże i praktyki zawodowe, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,
  • oddziaływanie na otoczenie osób wykluczonych społecznym lub zagrożonych wykluczeniem społecznym wzmacniające lub odbudowujące naturalne systemy wsparcia, takie jak rodzina i lokalna społeczność, obejmujące np.: mediacje, terapie rodzinne, poradnictwo rodzinne, włączanie rodzin w proces terapeutyczny osób chorujących psychicznie,
  • inne narzędzia, metody służące aktywizacji społecznej i zawodowej.
 • Sfinansowanie kosztów dojazdu na przewidziane formy wsparcia.
 • Sfinansowanie/skorzystanie z opieki nad osobami zależnymi w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
 • Możliwość skorzystania ze świadczeń pomocy społecznej na zasadach o których mówi ustawa o pomocy społecznej.
Planowane efekty
 • objęcie wsparciem 300 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym co najmniej 30 osób niepełnosprawnych,
 • 56 % osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 46% osób znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonym po zakończeniu udziału w projekcie dokonają postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia lub podejmą dalszą aktywizację,
 • 22 % osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 12% osób o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi po zakończeniu udziału w projekcie podejmie zatrudnienie.

Rekrutacja

Przystąp do projektu

Kwestionariusz naboru

Pobierz, wydrukuj i wypełnij kwestionariusz naboru
Pobierz formularz w wersji PDF

Kwestionariusz naboru

Pobierz, wypełnij i wydrukuj kwestionariusz naboru
Pobierz formularz w wersji DOC
 • Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie przez Kandydata kwestionariusza naboru.
 • Kwestionariusz naboru będzie można wypełnić w godzinach pracy Ośrodka, tj. poniedziałek 7.30-18.00, wtorek - piątek 7.30-15.30 u pracowników socjalnych oraz pracowników w Biurze Projektu przy ul. J. Goslara 5 (pokój nr 17) lub wypełniony kwestionariusz, którego wzór jest udostępniony na stronie www Ośrodka przesłać drogą elektroniczną na adres: mops@mops.tarnow.pl.
 • W szczególnych sytuacjach kwestionariusz naboru może zostać wypełniony w miejscu zamieszkania Kandydata po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Nasza galeria

Zobacz dokumentacje zdjęciową z naszych działań

Informacje dla uczetnika

Regulamin uczestnictwa

Pobierz w wersji PDF

Oświadczenie uczestnika

Pobierz w wersji PDF

Regulamin - Zmiana

Pobierz w wersji PDF

Deklaracja uczestnictwa

Pobierz w wersji PDF

Ostatnie aktualności

Najnowsze informacje o naszym projekcie

Kontakt z Nami

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z Nami.

mops@mops.tarnow.pl

Tel. 14 688 20 50
14 688 20 54

Biuro Projektu MOPS Tarnów
ul. Goslara 5 33-100 Tarnów